KNBB District Midden Holland

Privacy Protocol KNBB District Midden Holland

AVG Verklaring

Lees hier de Privacy Protocol in PDF formaat.

Inleiding

Dit is het privacy protocol van KNBB District Midden Holland, gevestigd te Gouda en ingeschreven
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40465006 (hierna: “KNBB
District Midden Holland”). Dit privacy protocol omschrijft welke persoonsgegevens KNBB District
Midden Holland verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1. KNBB District Midden Holland vraagt bij de KNBB de persoonsgegevens van u op indien u:
(a) lid bent van een vereniging ressorterend onder KNBB District Midden Holland.

1.2. KNBB District Midden Holland verzamelt op deze wijze de volgende (persoons)gegevens:
(a) KNBB bondsnummer;
(b) naam;
(c) adres;
(d) e-mailadres;
(e) telefoonnummer;
(f) geslacht;
(g) geboortedatum;
(h) soort lidmaatschap; (i) biljartvereniging(en) waar u lid van bent.

1.3. KNBB District Midden Holland gebruikt deze gegevens om:
(a) het lidmaatschap te effectueren;
(b) contact met u op te nemen of te onderhouden;
(c) uw behaalde resultaten in Persoonlijke Kampioenschappen (PK’s) en Teamcompetities te
administreren.

1.4. Bij beëindiging van uw lidmaatschap worden aan het eind van het lopende seizoen bovenstaande
gegevens verwijderd, met uitzondering van: (a) uw KNBB bondsnummer; (b) uw naam;
(c) uw in PK’s en competities behaalde resultaten.
Deze gegevens blijven bewaard ten behoeve van het districtsarchief.
28-08-2018 Privacy Protocol KNBB District Midden Holland.docx 1 / 2
KNBB District Midden Holland
Privacy Protocol KNBB District Midden Holland

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1. U kunt contact opnemen met KNBB District Midden Holland via de secretaris van KNBB District
Midden Holland voor:
(a) meer informatie over de wijze waarop KNBB District Midden Holland persoonsgegevens
verwerkt;
(b) vragen naar aanleiding van dit privacy protocol;
(c) inzage in de persoonsgegevens die KNBB District Midden Holland met betrekking tot u
verwerkt. Deze kunt u overigens ook zelf raadplegen via mijn.knbb.nl;
(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door KNBB District Midden Holland.

3. DERDEN

3.1. KNBB District Midden Holland zal uw gegevens niet aan derden buiten de KNBB verstrekken,
tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of KNBB District Midden Holland
daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

4. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

4.1. Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze
beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen
voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op
de hoogte gesteld.

5. MELDING AAN BETROKKENE

5.1. U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk
waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

6. WIJZIGINGEN PRIVACY PROTOCOL

6.1. Het kan voorkomen dat het in dit privacy protocol opgenomen beleid in de toekomst wordt
gewijzigd. Wij raden u daarom aan om ons privacy protocol regelmatig te bekijken op de website
van KNBB District Midden Holland: knbbmiddenholland.nl/, subpagina mededelingen.